Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Szkoła może przyznać stypendium uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen (5,0 w klasach IV-VI oraz 4,75 w klasach VII-VIII) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium , a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.