Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

28 maja 2024 r. odbył się w naszej placówce Szkolny Turniej Ekologiczny pod hasłem ,,Znam i chronię przyrodę” skierowany do klas IV- VIII. Miał on charakter między klasowej rywalizacji, w której uczniowie musieli wykazać się interdyscyplinarną wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz mogli zaprezentować swoje różnorodne talenty. Pomysłodawcami turnieju i jego realizatorami były nauczycielki: Agnieszka Stachowicz i Dorota Malinowska.
Na początku uczniowie rozwiązali test wiedzy o przyczynach zmian klimatu i ich skutkach oraz sposobach poprawy jakości środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródła energii. W kolejnym zadaniu, przeprowadzonym w formie kalamburów, przedstawiali i nazywali globalne problemy ekologiczne i obrazowali (w formie rysunkowej) ich skutki. Uczennice, reprezentujące poszczególne klasy, zaśpiewały piosenki o tematyce związanej z ochroną przyrody (ekologiczne karaoke). Uczestnicy turnieju prezentowali również swoją wiedzę z zakresu bioróżnorodności gatunkowej. Każdy zespół musiał także wykazać się znajomością problematyki pro-środowiskowej w języku angielskim. Jednym z zadań konkursowych było przedstawienie za pomocą figur geometrycznych postaci drzewa w określonej porze roku (w odpowiednich barwach). Uczniowie, realizując to zadanie, dokonali ,,recyklingu” niepotrzebnych już w szkole materiałów papierniczych. W wyniku tego działania powstały bardzo oryginalne i piękne prace plastyczne. W czasie całego turnieju pracowała komisja konkursowa pod przewodnictwem Pana Mariusza Prystupy- zastępcy dyrektora szkoły. Oceny za poszczególne zadania zapisywane były na bieżąco na ogólnodostępnej tablicy. Po zakończeniu rywalizacji komisja konkursowa zliczyła punkty i ogłosiła następujące wyniki:
I miejsce- klasa IV
II miejsce- klasa VII
III miejsce- klasa VIII
IV miejsce- klasa VI
V miejsce- klasa V.
Na koniec wszystkie klasy uzyskały stosowne dyplomy, a każdy z uczestników turnieju otrzymał nagrodę rzeczową (bidon) ufundowaną przez firmę POLENERGIA, za co szkoła składa ogromne podziękowania.
Szkolny Turniej Ekologiczny to bardzo potrzebne przyrodzie i wartościowe pod względem edukacyjnym przedsięwzięcie.

#DobraEnergiaZPolenergii

#GrajZnamiWzielone!


 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.